Баруун-Урт сум

2023 оны Хагас жилийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан