Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Баруун-Урт сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Leave a comment

Your email address will not be published.