Бичиг баримтын жагсаалт

Төрийн үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт

Үйлчилгээний төрөл д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Тайлбар
1. Эзэмшил болон өмчлөлийн газар эзэмших үйлчилгээ авахад 1. Өргөдөл  
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
3. Тойм зураг  
4. Кадастрын зураг  
5. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт  
2. 6.    
Тусгай зөвшөөрөл олгох 1. Өргөдөл  
2. ААН-ийн тохирлын гэрчилгээ  
3. Хэмжилт хийлгэх  
4. Хураамж төлсөн баримт  
5. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт  
 

4.

Үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл 1. Фото зураг  
2. Өргөдөл  
3. ААН-ийн гэрчилгээ  
4. Иргэний үнэмлэх  
5. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлэнд хамрагдах 1. Өргөдөл  
2. Хэрэгжүүлэх төсөл  
3. Цээж зурэг  
4. Банкны тодорхойлолт  
5. Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ  
6. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт  
7. ШШГГ-ын тодорхойлолт  
8. Татварын тодорхойлолт  
6. Архивын лавлагаа 1. Өргөдөл  
7.

 

Тэтгэвэр тогтоолгох иргэн 1. Өргөдөл  
2. Сумын Засаг даргын тодорхойлолт  
3. Цээж зураг  
4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
5. Сумын ахмадын хорооны тодорхойлолт  
6. АДЗХ-ын шийдвэр  
8.. 0-3 хүртэлх насны хүүхдийн асарсаны тэтгэмж 1. Өргөдөл  
2. Сумын Засаг даргын тодорхойлолт  
3. Цээж зураг  
4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
5. Эмчийн тодорхойлолт  
9. 6. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу  чөлөө олгосон тухай ажил олгогчийн тушаал  
10. Ихэр хүүхдийн тэтгэмж авах тухай 1. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт  
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ  
4. Эмчийн тодорхойлолт  
11. Хорих ангиас суллагдсан өөрийн орон гэргүй иргэн 1. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт  
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
3. Өргөдөл  
4. Цээж зураг  
5. Ял шийтгэл эдлэж байгаад суллагдсан тухай байгууллагын тодорхойлолт  
6.    
12. 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэн  

 

1.

 

 

Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

 
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
3. Өргөдөл  
4. Цээж зураг  
5. Эцэг эх нь нас барсны гэрчилгээ  
6. Эцэг эх байх эрхийг хассан бол энэ тухай шүүхийн шийдвэр  
 

13.

Ахмад настанд олгох тусламж хөнгөлөлт  

 

1.

 

 

Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

 
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
3. Өргөдөл  
4. Цээж зураг  
5. Протез, ортопедийн хэрэгсэл хийлгэх шаардлагатай тухай нарийн мэргэжлийн  эмчийн тодорхойлолт  
6. Протез хийлгэсэн бол мөнгө төлсөн тухай баримт  
14.    

 

1.

 

 

Үл хөдлөх хөрөнгө эсэх лавлагаа

 
2. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт  
3. Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, төрсний гэрчилгээний хуулбарын хамт  
  4. Өргөдөл  
  5. Цээж зураг  
15. Ахмадын сувилалд амрах эрхийн бичиг  

 

1.

 

 

Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

 
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
3. Өргөдөл  
4. Цээж зураг  
5. Амралтын газар амрах эрхийн бичиг, төлсөн баримт  
6. Тэтгэвэрийн дэвтэрийн хуулбар  
 

 

16.

 

3 ба түүнээс дээш тооны 14 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлёон эх/эцэг/

 

 

1.

 

 

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 
2. Өргөдөл  
3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ  
4. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт  
17. Алдарт эхийн одонтой эхчүүдийн бүрдүүлэх бичиг баримт  

 

1.

 

 

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 
2. Өргөдөл  
3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ  
4. Төрсний гэрчилгээ үрэгдүүлсэн тохиолдолд  
5. Насанд хүрсэн хүүхдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар  
6.  Нас хүртэл өсгөөд гэнэтийн аюулаар эндсэн хүүхэдтэй бол нас барсан хүүхдийн төрсний гэрчилгээ болон нас баралтын лавлагаа  
 

 

 

18.

 

 

Жирэмсэн эхийн тэтгэмж

 

 

 

 

1.

 

 

Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

 
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
3. Цээж зурэг  
4. Өргөдөл  
5. Хяналтад орсон тухай эмчийн тодорхойлолт  
 

 

19.

 

 

 

Байнгын асаргаа шаардлагатай

16 хүртэлх насны хүүхдийн тэтгэмж

 

 

1.

 

 

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 
  2. Цээж зурэг  
3. Өргөдөл  
4. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар  
5. Байнгын асаргаа шаардлагатай тухай эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэр  
 

 

20.

Овог нэр солих  

 

1.

 

 

Өргөдөл

 
2. Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхнийхуулбар  
3. Төрсний гэрчилгээний хуулбар  
4. Эцэг эхийн гэрлэлтийн баталгаа  
 

21.

 

 

Үрчлэлт  

 

1.

 

 

Өргөдөл

 
2. Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар  
3. Төрсний гэрчилгээний хуулбар  
4. Эцэг эхийн гэрлэлтийн баталгаа  
5. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт  
22. Сургалтын тэтгэлэгт хамрагдах  

 

1

 

 

Журмын дагуу материал бүрдүүлнэ.

 
23. Засаг даргад өргөдөл, хүсэлт гаргах 1 Амаар болон бичгээр өргөдөл гаргах.  

 

 

 

 

БАРУУН-УРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР