Ажлын алба

 

Г.Батболд (ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга)
Х.Амарзаяа (Бодлогын хороод, хууль тогтоомж хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн)
Э.Урантэгш (ИТХ-ын нарийн бичиг, архив бичиг хэрэг)