Сум хөгжүүлэх сангийн төсөлд 33 материал хүлээн авч шалгаруулсан

Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл 3 дугаар сарын 01- 26ний хооронд орон нутгийн мэдээллийн хэрэгсэл болон цахим сайтуудаар зарлагдаж 3дугаар сарын 26наас 04дүгээр сарын 05-ны хүртэл 33 төслийн баримт бичгийн бүрдлийг тавигдах шаардлага шалгуур үзүүлэлтийн дагуу  хүлээн авсан. Хоёрдугаар шатанд ирсэн төслүүдтэй нэг бүрчлэн  ажлын байранд  үнэлгээ хийгдсэн. Гуравдугаар шатыг 05 дугаар сарын 15ний өдөр зохион байгуулж иргэдийн төслийг биеэр хамгаалуулж зохион байгуулсан. Сумын Засаг даргын А/121 тоот шийдвэрээр 24 иргэнд 443,768,0 мянган төгрөгийн төсөл дэмжигдэж нийт төслийн 73 хувь шийдвэрлэгдсэн.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *