Санхүүгийн алба

Сумын санхүүгийн алба нь санхүү албаны дарга, нягтлан бодогч, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн болон төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

 

Х.Баярмаа
Санхүү албаны дарга

Э.Болор-Эрдэнэ
Нягтлан бодогч

И.Мөнхтуяа
Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Болортуяа
Төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн