МЭҮТасаг

Цогзол Энхбаатар
/ Мал эмнэлгийн тасгийн дарга, Улсын байцаагч /

Зорилго, Чиг үүрэг:
Сумын нутаг дэвсгэрт салбарын бодлого, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, мал, амьтаны өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний гүйцэтгэл, хорио цээрийн дэглэмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, мал, амьтаны гаралтай бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын ажлыг зохион байгуулж хэрэгжилтийн үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна.

Чулуунбаатар Батбаяр
/ Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч эмч /

Зорилго, Чиг үүрэг
Сумын нутаг дэвсгэрт мал эмнэлгийн салбарын бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, мал, амьтны өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх, мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна.