Захирагчийн алба

Баруун- Урт сумын ЗДТГ-т 2 мэргэжилтэн бүтэц орон тоотойгоор үйл ажиллагагаа  явуулж байна .

Н. Гантөмөр
Байгаль орчны  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Зорилго зорилт, чиг үүрэг
Байгаль орчныг хамгаалах багц хууль , Төрийн хяналт шалгалтын тухай , Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай , Захиргааны ерөнхий хууль болон холбогдон гарсан стандарт  журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих , хэрэгжилтийг  хангуулах , эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж гүйцэтгэл үр дүнг сумын Засаг Даргын Тамгын газрын даргын  өмнө хариуцна

 

З.Мөнхбаяр
Газар зохион байгуулалт ,барилга дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

 Зорилго зорилт, чиг үүрэг
Барилга хот байгуулалт , дэд бүтцийн салбарын хууль тогтоомж , бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах , хяналт тавих , тайлагнах , удирдлагыг мэдээллээр хангах, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын өмнө хариуцна.