Бүтэц, удирдлага

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц

Албан тушаалын нэр Хүний тоо Ангилал, зэрэглэл
1. Засаг даргын орлогч 2 УТ
2. Засаг даргын зөвлөх 1 УТ
3. Тамгын газрын дарга 1 ТЗ-9
4. Санхүүгийн албаны дарга 1 ТЗ-5
5. Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-3
6. Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн 1 ТЗ-3
7. Нягтлан бодогч 1 ТҮ-8
8. Төсөл хөтөлбөр, хот төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-3
9. Байгаль орчин, аялал жуулчлал, хот тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-3
10. Газар зохион байгуулалт, барилга, дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-3
11. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-3
12. Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-3
13. Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-3
14. Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-3
15. Боловсрол  соёл, хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-3
16. Эрүүл мэнд,  хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-3
17. Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан 1 ТҮ-5
18. Хэвлэл мэдээллийн ажилтан 1 ТҮ-5
19. Хүний нөөцийн ажилтан 1 ТҮ-7
20. Засаг даргын туслах, гадаад харилцааны асуудал хариуцсан ажилтан 1 УТ
21. Төрийн үйлчилгээний оператор 1 ТҮ -2
22. Зохион байгуулалт үйлчилгээний тасгийн дарга, 1 ТҮ-9
23. Аж ахуй хариуцсан ажилтан 1 ТҮ-4
24. Жижүүр 4 ТҮ-1
25. Үйлчлэгч 2 ТҮ-1
26. Жолооч 2 ТҮ-1

 

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар